Privacyverklaring.

Privacyverklaring De Familiaris B.V.

Deze verklaring geeft informatie over hoe De Familiaris B.V. omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Contactgegevens

Naam bedrijf: De Familiaris B.V.
Adres: Bosrank 7
Postcode / Plaats: 2496 VT ‘s-Gravenhage
Contactpersoon: Mr T.J.S. van de Velde
E-mailadres: info@defamiliaris.nl

Onze dienstverlening

De Familiaris B.V. vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een overeenkomst of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als De Familiaris B.V. een overeenkomst opmaakt met uw persoonsgegevens, dan moet zij zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. In de overeenkomst moeten bepaalde (persoons)gegevens staan.
 2. Zodra door overeenkomst is ondertekend of de andere opdracht is uitgevoerd dan kan er niet zomaar iets veranderd worden. Als er wijzigingen nodig zijn, kan het zijn dat er een aanvullende overeenkomst gemaakt en getekend moet worden waarin de wijziging staat.
 3. De Familiaris B.V. moet verplicht uw identiteit controleren. Zij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen.
 4. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door De Familiaris B.V. geldt:

 • De verwerking: opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden en afhandelen van overeenkomsten of andere opdrachten (dossier) van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:

Wettelijk plicht, uitvoeren overeenkomst en/of andere opdracht

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als De Familiaris B.V.  persoonsgegevens van u verwerkt, die zij niet van uzelf heeft verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan De Familiaris B.V. verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster en het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • (Fiscaal) adviseur
 • Accountant
 • Andere adviseur etc.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

De Familiaris B.V. geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

De Familiaris B.V. verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Belastingdienst, registerhouders, toezichthouders
 • Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, hypotheekadviseurs, accountants, boekhouders etc, en indien toestemming cliënt)

Persoonsgegevens worden door De Familiaris B.V. niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Familiaris B.V. niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door De Familiaris B.V.  worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voordat De Familiaris B.V. uw aanvraag inwilligt, zal zij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens De Familiaris B.V. verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor De Familiaris B.V. niet op uw verzoek in kan gaan, zij zal dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door De Familiaris B.V. wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u uw persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Familiaris B.V. stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht De Familiaris B.V. om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door De Familiaris B.V. dan horen wij dit graag via bovenstaand e-mailadres. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Back to Top